ANBI – Diaconie

anbilogoDe Diaconie van de Protestantse Gemeente te Tinte is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

RSIN (fiscaal nummer): 824 134 667, Diaconie van de Protestantse Gemeente te Tinte.

Bankrekening: IBAN NL86 INGB 0001 9426 43

Contactadres
Protestantse Gemeente te Tinte, Strypsedijk 50, 3234 KS  Tinte
Email: diaconie@kerktinte.nl
Website: www.kerktinte.nl

Doelstelling
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

Beleidsplan
Het beleid dat de diaconie voert is opgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 van de Protestantse Gemeente te Tinte.

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Plaatselijke Regeling. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.
Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat ondermeer tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten
De activiteiten die vanuit de diaconie plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Tinte (‘Vraagteken’) en op de website van de kerk.

Financiële verantwoording
De begroting 2019begroting 2018jaarrekening 2018 en jaarrekening 2017 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Tinte zijn openbaar en worden hier samengevat gepubliceerd.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.