Lid worden

De Protestantse Gemeente Tinte kent vier soorten lidmaatschap, te weten: belijdende leden, doopleden, gastleden en vrienden.

Belijdende leden zijn zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd en lid van onze gemeente willen worden.

Doopleden zijn zij die als kind zijn gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen en nu dooplid van onze gemeente willen worden.

Gastleden zijn zij die dooplid of belijdend lid van een andere gemeente zijn en ook bij ons ingeschreven willen staan, omdat zij zich bij onze gemeenschap betrokken voelen. Zij blijven ingeschreven staan in hun eigen kerk, maar staan ook bij ons ingeschreven, als gastlid. Ook kinderen die in een andere kerk staan ingeschreven (omdat een van de ouders daar lid is) komen voor een lidmaatschap in aanmerking.

Vrienden zijn zij die zich op een of andere wijze met ons verbonden voelen. Zij geven blijk van die verbondenheid door zich als vriend(in) aan te melden. Wie komen daarvoor in aanmerking? Bijvoorbeeld de partner van een lid van onze gemeente, niet-gedoopte kinderen van wie een van de ouders bij ons staat ingeschreven, mensen bij wie het geloof groeiende is maar nog niet de formele stap naar de kerk hebben gezet, zij die geregeld onze diensten bezoeken enzovoorts.

Als u als dooplid of belijdend lid van een andere gemeente bij ons komt, kunt u dat doorgeven aan de scriba. Als u gastlid of vriend(in) wilt worden maakt u dat eveneens bekend aan de scriba. Iemand van de gemeente komt dan kennismaken met u en vertelt daarbij hoe uw vraag ingewilligd zal worden.

Voorkeurslidmaatschap
Wanneer u lid wilt zijn van onze gemeente maar geografisch onder een andere gemeente valt dan kunt u een zgn. voorkeurslidmaatschap aanvragen. Hiervoor geldt de volgende procedure:

  • U moet zelf het initiatief nemen voor aan- en afmelding voorkeurlidmaatschap;
  • De ledenadministrateur dient een verzoek in bij de geografische gemeente;
  • Bij een aanvraag van voorkeurlidmaatschap moeten beide kerkenraden akkoord zijn;
  • De akkoordverklaring (formulier) sturen wij als mutatieformulier naar de LRP. Op grond daarvan wordt de voorkeurgemeente toegekend;
  • Indien de beide kerkenraden het niet eens worden, beslist de classis in de geografische gemeente;
  • Door verhuizing naar een andere kerkelijke wijk of gemeente wordt het voorkeurlidmaatschap automatisch ongedaan gemaakt.