Beste Groningen casino

  1. Welke Populair Casino Zijn Er In Het Nederlands In 2023: Dat is drie keer het maximum aantal gratis games aangeboden in het origineel, dus kruis je vingers dat de krachtige paar een glans aan u.
  2. Welk Online Casino Betaalt Het Meeste Uit In Nederland In 2023 - Voorlopig beheert een door de rechtbank aangewezen Accountantskantoor de zaak namens Libië.
  3. Regelment Online Casino Texas Holdem 2023: Dit alles slaagt erin om perfect te imiteren de sfeer die een fysieke casino heeft, in aanvulling op het comfort is groter wanneer u op voorhand als de dealer doet zijn werk.

Loterij Groningen 2023

Roulette Regels Nederland Casino
De nieuwste aanbieding komt van een van onze favoriete online casino's, of Unibet.
Roulette Spelen Voor Geld Online
Het is een slot dat biedt gratis spins, wilds en verstrooit, en wordt gespeeld op twee reel sets.
Onze aanbevolen casino's hebben hun websites zorgvuldig gebouwd om aan te passen aan mobiele apparaten, zodat u gegarandeerd een geweldige ervaring hebt, ongeacht het apparaat of platform dat u gebruikt.

DeSouth Holland loterij

Fundamenteel Online Gokken Systeem
Een handtotaal van meer dan 21 wordt een buste genoemd en resulteert in een verlies.
Hoe Werken Online Gokkasten Precies
Als u alle gevraagde accountdocumentatie hebt opgegeven, mag u geen vertragingen ondervinden.
Digitale Gokkasten Geavanceerde Tips 2023

ANBI – Kerk

anbilogoA. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Tinte

RSIN (fiscaal nummer): 824 134 655

Nummer Kamer van Koophandel: 77275225

Website adres: www.kerktinte.nl

E-mail: scriba@kerktinte.nl

Adres: Strypsedijk 50

Postcode: 3234 KS

Plaats: Tinte

Postadres: gelijk aan adres

Bankrekening: IBAN NL79 RABO 0365 4984 16

De Protestantse gemeente te Tinte is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Tinte.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/Visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

De Protestantse Gemeente te Tinte heeft een Strategisch Beleidsplan 2020-2024 en een Jeugdwerk Beleidsplan 2014-2020.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De organist en de interieurverzorgster ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Als gevolg van de beperkte omvang van de gemeente, is er sprake van een bescheiden niveau van activiteiten, waaronder kerkdiensten om-de-week.

De activiteiten die in de gemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Tinte (‘Vraagteken’) en op de website van de gemeente.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. In onze gemeente is er sprake van een terugloop aan menskracht en middelen en een toewerken naar een einde van het voortbestaan van deze gemeente uiterlijk per september 2024.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar wijken sterk af van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar, omdat er wordt geïnvesteerd in de aanstelling van een jongerenwerker in samenwerking met omliggende gemeente. Tevens zijn er middelen gereserveerd in verband met het naderend einde van de gemeente en de verkoop van het kerkgebouw.

Tevens vindt u hier de begroting 2023, de jaarrekening 2022 en de jaarrekening 2021 van de Jeugdcentrale.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.