Krasloten Gelderland loterij

  1. Virtueel Casino Nederland Paypal 2023: We willen wel van consumenten horen die bewijzen hebben dat gokbedrijven onze regels niet volgen, omdat we deze informatie gebruiken om zaken tegen exploitanten op te bouwen en de normen te verhogen.
  2. Hoeveel Is De Waarde Van De Joker Bij Virtuele Gokkasten In 2023 - Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens.
  3. Mobiel Gokmachine Internetspel: Deze bepalen hoeveel geld je nodig hebt om te wedden voordat u kunt opnemen van uw bonus winsten als cash.

De beste loterij van Leiden

Wat Is De Online Gokkasten Verdubbelingsmethode
Net zoals bij alle andere online casino´s heeft SlotWolf Casino ook een welkomstbonus klaarliggen zowel voor nieuwe spelers als voor highrollers..
Winnende Roulette Tips Gratis
Met dat in gedachten verwachten we in de nabije toekomst goede dingen van PointsBet Casino te zien.
Geniet van deze casino lijst met enkele van de beste Playtech online casino's, betekent dat ze gebruik maken van slots en casino games aangedreven door Playtech software.

Gratis spins bij registratie 2023 Overijssel

Online Gokautomaten Vertalen Naar Het Engels
Of ik de eerste was om het te zeggen of niet, waren allemaal bezig met het.
Blackjack Zonder Storting Portalen 2023
Een van de grote dingen over onboard gokken is de rewards club aangeboden door vele cruiseschepen.
Kan Men Rijk Worden Met Een Nieuw Casino

ANBI – Diaconie

anbilogo

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Tinte

RSIN (fiscaal nummer): 824 134 667

Nummer Kamer van Koophandel: 85770205

Website adres: www.kerktinte.nl

E-mail: diaconie@kerktinte.nl

Adres: Strypsedijk 50

Postcode: 3234 KS

Plaats: Tinte

Postadres: gelijk aan Adres

Bankrekening nummer: IBAN NL86 INGB 0001 9426 43

De Protestantse Gemeente te Tinte is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Tinte.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleid dat de diaconie voert is opgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2020-2024 van de Protestantse Gemeente te Tinte.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten die vanuit de diaconie plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Tinte (‘Vraagteken’) en op de website van de kerk.

Om er enkele te noemen:

  • een diaconale inloopochtend in het Verenigingsgebouw van het dorp voor mensen die behoefte hebben aan contact en gezelligheid (maandelijks)
  • inzamelingen voor kledingbank en voedselbank
  • Paasgroetenactie voor gedetineerden

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten  geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.