ANBI – Kerk

anbilogoDe Protestantse Gemeente te Tinte is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse gemeente te Tinte is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

RSIN (fiscaal nummer): 824 134 655, Protestantse Gemeente te Tinte.

Bankrekening: IBAN NL79 RABO 0365 4984 16

Contactadres
Protestantse Gemeente te Tinte, Strypsedijk 50, 3234 KS  Tinte
Email: scriba@kerktinte.nl
Website: www.kerktinte.nl

Doelstelling
God met mensen…., dat Verhaal gaat al duizenden jaren. Door Jezus van Nazareth is de wereldwijde kerk die Hem als Christus belijdt, daarop betrokken.

De Protestantse Gemeente te Tinte krijgt gestalte in de Tintese dorpsgemeenschap en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en via haar van de wereldwijde kerk.

De Protestantse Gemeente Tinte wil dat Verhaal steeds opnieuw beleven en een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken.

De Protestantse Gemeente te Tinte wil vanuit die inspiratie komen tot aandacht en zorg voor mensen, tot bezinning en bezieling in ontmoeting met anderen, en tot dienstbaarheid aan de samenleving. Als kerk hebben we een missie: de gemeente is er om het Woord over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven. De kerk leeft niet voor zichzelf of voor eigen bestwil. Als spoorzoekers van Jezus en dragers van de Geest zijn we geroepen tot getuigenis en dienstbaarheid, tot het werken aan gerechtigheid en barmhartigheid.

Beleidsplan
De Protestantse Gemeente Tinte heeft een Strategisch Beleidsplan 2015-2020 en een Jeugdwerk Beleidsplan 2014-2020. ‘Waar een Woord is, is een weg’ is de toekomstvisie van de landelijke kerk voor de periode 2017-2025.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikant). Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Plaatselijke Regeling. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk Pro Deo. De predikant is op detacheringsbasis volgens de Generale Regelingen van de landelijke kerk verbonden aan de Protestantse Gemeente te Tinte. De organist en de interieurverzorgster ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Alle overige werkzaamheden worden door vrijwilligers zonder vergoeding verricht.

Activiteiten
De activiteiten die in de gemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Tinte (‘Vraagteken’) en op de website van de gemeente.

Financiële verantwoording
De begroting 2019, begroting 2018, jaarrekening 2018 en jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente Tinte zijn openbaar en worden hier samengevat gepubliceerd. Tevens vindt u hier de begroting 2019, begroting 2018, jaarrekening 2018 en jaarrekening 2017 van de jeugdcentrale.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.